p站r18污图无遮挡无码

p站r18污图无遮挡无码

六畜自死,皆疫死,则有毒,不可食之。(生地黄汤)生地黄赤芍药川芎当归天花粉赤茯苓泽泻猪苓甘草生茵陈蒿引用灯心水煎,食前服。

或中焦脾虚,不能散精归于胞,及上焦肺虚,不能下输布于胞,或胎重压其胞,或忍溺入房,皆足成此病,必求其所因以治之也。(牛黄丸)黑牵牛白牵牛各七钱半胆星枳实麸炒半夏各五钱姜制牙皂二钱去皮弦大黄一两半以上研极细末,炼白蜜为丸,重五分,黄芩大黄连翘去心芒硝甘草生栀子薄荷引用竹叶生蜜煎服。

主以猪苓散,利水补土,以治湿邪者,治渴而即以治上逆之呕吐也。一者,问其因而得其情也。

食肥肉热羹后,继饮冷水,冷热相搏,腻膈不行,不腹痛吐利,必成痞变积,慎之慎凡自死之物,其肉皆有毒,口闭则毒不得外泄,切不可食。『灵枢经』曰:约方犹约囊。

无湿者,水煮干者取汁。 〕脉弦者虚也,胃气无余,朝食暮吐,变为胃反,寒在于上,医反下之,今脉反弦,故名曰虚。

皮水得之内有水气,皮受湿邪,湿则从下肿,故跗浮肿,其腹如□,按之没指,水在皮里也,非风邪,故不恶风,因水湿故不渴也。久病受邪已久,故色夺也。

Leave a Reply