Vol090米娅Miya写真套图38P米娅Miya魅妍社

Vol090米娅Miya写真套图38P米娅Miya魅妍社

脉浮而洪,浮则为风,洪则为气,风气相搏,风强为隐疹,身体为痒,痒为泄风,久为痂癞;气强则为水,难以俯仰。若见黄色,为病克色,其病不加,凶中顺也。

阴寒下盛,故阴下湿如牛鼻上汗,冷而且粘,其足皆逆冷也。凡兽北向自死,及死不僵而伏地者,食之多杀人。

此条为妇人杂病提纲,当冠篇首,以揭病情。(二豆散)赤小豆不去皮豆豉天南星去皮脐白歛各一钱以上为细末,用五分芭蕉汁调敷脐四旁,日二次。

若无症痼下血,惟腹中痛者,则为胞阻。若小便利则水行,汗出则水散,虽夫水病人,目下有卧蚕,而目鲜泽,脉伏,其人消渴。

徐彬曰:腹满里证也,乃有腹满而加身痿黄,躁不得眠,瘀热外行,此发黄之渐也诸黄家病,但利其小便,假令脉浮者,当以汗解之,宜桂枝加黄耆汤主之。皮水水行皮中,内合肺气,故其脉亦浮,不兼风,故不恶寒也。

心下有痰饮,谓痰饮之水流在膈间,故胸□支满;支满则阻碍阳气,不得上通于头目,故目眩也。鞍下肉,久经汗渍有毒,食之杀人。

Leave a Reply